Uncha Uncha Re Gadh Girnar

English

Nemi Re….Nemi Re….Gadh Girnar Sohaya (2)


Uncha Uncha Gadh Girnar ,Nemni Patakao Lehraye,

Kan Kan Shobhe Re Gadh Girnar , Nemni Patakao Lehraye,(2)

Nemi Re….Nemi Re….Gadh Girnar Sohaya (2)

Uncha Uncha Gadh Girnar ,Nemni Patakao Lehraye,

Kan Kan Shobhe Re Gadh Girnar , Nemni Patakao Lehraye,


Shiva Mata Na Dulara ,Samudra Vijay Na Nand,

Rajimatina Kant pyara,Aape Parmanand,(2)

Sune Sune Re Pashu Pokar,Nemni Patakao Lehraye,

Chalo Jaiye Gadh Girnar,Nemni Patakao Lehraye...


Dikhsa Keval Ne Mukti Re,Prabhu Thaya Shiv Kant,.

Bhavi Naa Tamaam Jeeno Thaase Shiv Shant(2)

Rome Rome Re Gadh Girnar,Nemni Patakao Lehraye,

Swanse Swanse Re Gadh Girnar,Nemni Patakao Lehraye...


Sidhha Chalnu Shikhar,Shashwato Girnar,

Aawe Bhavik Nar Nari,Tare Bhav Sansaar,(2)

Japo Japo Re Gadh Girnar,Nemni Patakao Lehraye,(2)

Nemi Re….Nemi Re….Gadh Girnar Sohaya (2)

Uncha Uncha Re Gadh Girnar , Nemni Patakao Lehraye…(2)


© 2023 by Jain Lyrics.