Uncha Ambar Thi Aavo ne Prabhuji

https://youtu.be/kqmsZdE962Q


HINDI


ऊँचा अम्बर थी हो हो आवो ने प्रभुजी हो हो

ऊँचा अम्बर थी हो हो आवो ने प्रभुजी दर्शन करवाने तरसे आंखड़ी हो हो दर्शन करवाने तरसे आंखड़ी ओह ओह हो ऊँचा अम्बर थी हो हो आवो ने प्रभुजी हो हो

ऊँचा अम्बर थी हो हो आवो ने प्रभुजी दर्शन करवाने तरसे आंखड़ी हो हो दर्शन करवाने तरसे आंखड़ी ....


रुमझुम रुमझुम हो हो आवो हो प्रभुजी हो हो

रुमझुम रुमझुम हो हो आवो हो प्रभुजी रह जोई मैं रातड़ी हो हो दर्शन करवाने तरसे आखड़ीओह ओह ओ

ऊँचा अम्बर थी हो हो आवो ने प्रभुजी दर्शन करवाने तरसे आंखड़ी हो हो दर्शन करवाने तरसे आंखड़ी ....


हो सुरजने चंदला ना दिवा प्रगटावया (२) तमतमाता तरलने मार्गे बिछाव्या (२) हो ऊभो अधीर हूंतो हो हो जोवू रे वातलदी हो हो ऊभो अधीर हूंतो हो हो जोवू रे वातलदी दर्शन करवाने तरशे आंखड़ी हो हो दर्शन करवाने तरशे आंखड़ी ओह ओह हो ऊँचा अम्बर थी हो हो आवो ने प्रभुजी हो हो

ऊँचा अम्बर थी हो हो आवो ने प्रभुजी दर्शन करवाने तरशे आंखड़ी


हूँ आवो ने नैनो मेथी अमिरस वरसावजो , आवो ने नैनो मेथी अमिरस वरसावजो , कपोने कर्मो मारा भक्ति स्वीकारजो ,(२) हो मुखालदू जोवा हूं तो हो हो थयो उतावड़ो हो हो मुखालदू जोवा हूंतो हो हो थयो उतावड़ो दर्शन करवाने तरशे आंखड़ी हो हो दर्शन करवाने तरशे आंखड़ीओह ओह हो

ऊँचा अम्बर थी हो हो आवो ने प्रभुजी दर्शन करवाने तरशे आंखड़ी हो हो

दर्शन करवाने तरशे आंखड़ी


हो भक्ति ने भाव थी नमन करता , भक्ति ने भाव थी नमन करता , मस्तक अमरु तारा चरणों में धरता (२) आरुर तुम संग हो हो करता वातलदी हो हो

आरुर तुम संग हो हो करता वातलदी दर्शन करवाने तरशे आंखड़ी हो हो दर्शन करवाने तरशे आंखड़ी ऊँचा अम्बर थी आवो ने प्रभुजी (२) दर्शन करवाने तरशे आंखड़ी हो हो

दर्शन करवाने तरशे आंखड़ीओह ओह हो

ऊँचा अम्बर थी हो हो आवो ने प्रभुजी हो हो

ऊँचा अम्बर थी हो हो आवो ने प्रभुजी दर्शन करवाने तरशे आंखड़ी हो हो

दर्शन करवाने तरशे आंखड़ी

रुमझुम रुमझुम हो हो आवो हो प्रभुजी हो हो रुमझुम रुमझुम हो हो आवो हो प्रभुजी रह जोई मैं रातड़ी हो हो दर्शन करवाने तरसे आखड़ी रुमझुम रुमझुम हो हो आवो हो प्रभुजी हो हो रुमझुम रुमझुम हो हो आवो हो प्रभुजी रह जोई मैं रातड़ी हो हो दर्शन करवाने तरसे आखड़ी हो हो(४)

दर्शन करवाने तरसे आखड़ी

© 2023 by Jain Lyrics.