SATH GIRNAR NO HATH NEMINATH NO

ENGLISH

Sath Girnar No Hath Neminath No, (2)

Hoye Jo Mastake Toh Sho Toto, (2)

Anya Stane Rahi Dhyave Raivatgiri, (2)

Chothe Bhav Paamtoh Moksh Moto, (2)

Vastupal Tejpal Mantri Sajaan Neh, (2)

Dhar Pethadshah Bhakth Bhimo, (2)

Tirth Bhakti Kari Tan Man Dhan Thaki, (2)

Manushya Avatar Tassa Safal Kinno, (2)

Chaya Pan Pakshini Aavi Pade Girivare, (2)

Brahman Durgati Tana Nash Have, (2)

Jal Thal Khechara En Giri Par Rahi, (2)

Trije Bhav Moksh Mojaar Jaave, (2)

Vyakt Chetan Rahit Pruthvi Ap Tejsa, (2)

Vaayu Paadap Girnar Paami, (2)

Tirth Mahima Thaki Karma Halva Kar, (2)i

Savi Thaya Tehti Mukti Gaami, (2)

Ratna Pramod Prashant Padmagiri, (2)

Siddhashekhar Bhavi Paap Jaave, (2)

Chandra Suraj Giri Indraparvat Giri, (2)

Atmanand Girivar Kahave, (2)

Kathir Kanchan Hue Paras Na Yog Thi, (2)

Hem Pareshudh Nijgun Paave, (2)

Tim Raevatgiri Yogthi Aatma, (2)

Padvi Vallabh Lahi Moksh Jaave. (2)


© 2023 by Jain Lyrics.