Nem Rajul Panthe

Nem Rajul Panthe

Sanyam, Mujh Aatma No Naad Saccho Sanyam Shigrati Shigra Mujh Ne Maljo Re Sanyam, Mujh Hriday No Dhabkar Saccho Sanyam, Shigrati Shigra Mujh Ne Maljo Re.

Nem Rajul Panthe Chalya Re Sange Karemi Bhante Uccharshu Sange, Nem Rajul Panthe Vicharshu Sange Adhyatma Range Rangashu Sange.

Nem Rajul Panthe Chalya Re Sange Karemi Bhante Uccharshu Sange, Nem Rajul Panthe Vicharshu Sange Adhyatma Range Rangashu Sange.

Pravajya Nu Panetar Paheri, Kyare Banu Angar, Rajoharan Ne Muhpatti No, Kyare Saju Shangar; Sanyam, Mujh Aatma Ni Pyaas Ek J Sanyam, Shigrati Shigra Mujh Ne Maljo Re, Sanyam, Mujh Swas Ne Ucchwas Ma Che Sanyam, Shigrati Shigra Mujh Ne Maljo Re.

Dev Guru Na Aashish Faliya Pamya Virti Ne, Shuddh Sanyam Ni Sadhna Sadhi Varashu Mukti Ne; Sanyam, Mukti Puri Pahochadnaru Sanyam, Shigrati Shigra Mujh Ne Faljo Re, Sanyam, Mujh Mukti No Aadhar Saccho Sanyam, Shigrati Shigra Amne Faljo Re.

Nem Rajul Panthe Chalya Re Sange Karemi Bhante Uccharshu Sange, Nem Rajul Panthe Vicharshu Sange Adhyatma Range Rangashu Sange.

Name of Song : Nem Rajul Panthe

Language of Song : Gujarati

© 2023 by Jain Lyrics.