Jhule Mahavirji

HINDI

झूले महावीरजी खेले महावीरजी,

झीणी झीणी घूघरीओ गावे,

रूड पारणिये रमे देवदेवीओने गमे,

मॉघा महेलोमा बाळपण बितावे

झूले महावीरजी खेले महावीरजी,

झीणी झीणी घूघरीओ गावे

फूलनी पथारीमा पोढे हे प्रेमथी,

देवताओं गीतों संभळावे,

अंगूठे अमृतनो आनंद ले छे,

त्रिशलाजी पारणं झुलावे सदा

झूले महावीरजी खेले महावीरजी,

झीणी झीणी घूघरीओ गावे

चांदलियो आंखोंमां शीतलता आंजे छे,

सूरजनं तेज छे कपाळे,

होठ तो हमेश हसे, गाले गुलाल वसे,

सौने बांधे छे प्रेमजाले सदा

झूले महावीरजी खेले महावीरजी,

झीणी झीणी घूघरीओ गावे

© 2023 by Jain Lyrics.