JAY JAY ANGARA

(ENGLISH)

Karuna Sagar, Samta Nidhaan,  Gun-dhan Thaki Chhe Je Shobhayman, Gane Sau Jivo Ne, Je Aap Saman, Ehva Shraman Ne Karu Hu Pranam (2) Sahe Je Badhae Maan - Apmaan,  Gane Je Dukho Ne Sukh Ne Saman, Bhane Ne Bhanave Je Samyak Gyan,  Ehva Sharman Ne Karu Hu Pranam (2) Smit Sadaa Jena Chehre Laheray Chhe, Haiyu Sadaa Guru Dekhi Ne Harkhay Chhe, Bhog Sukho Thi Mukh Modi Ne Jai Chhe, Sansar Sathe Naato Todi Jai Chhe, Gyan Dhyan Vairagye,  Je Sadaa Masti Ma Raheta, Kasth Jo Koi Aave, Sambhave Te Ne Saheta, Na Moh Maya Na Mamta, Na Paap Kadiye Gamta, Upsargo Ne Parishah Ma Rakhe Sadaye Samta. Je Nish-Din Jinji Ne Dhyave,  Tap Tyag Thi Karma Khapave, Mahavrato Nu Nirmal Palan Karnara (2) Vishay Kashay Ne Dur Bhagave, Bhay Moh Na Pase Aave, Shatru Ne Pan Maaf Dil Thi Karnara. Vandan Karu Vandan, Jay Jay Angara (18)

( हिंदी )

करुणासागर... समता निधान गुणधन थकी छे... जे शोभायमान  गणे सहु जीवोने, जे आप समान एहवा श्रमण ने करू हूं प्रणाम।।(२) सहे जे बधा ए मान अपमान... गणे जे दुखो ने सुख ने समान... भणे ने भणावे जे सम्यग ज्ञान... एहवा श्रमण ने करू हूं प्रणाम।।(२) स्मित सदा जेना चेहरे लहराय छे... हैयु सदा गुरु देखी ने हरखाय छे... भोग सुखों थी मुख मोड़ी ने जाय छे... संसार साथे नातो तोड़ी जाय छे... ज्ञान ध्यान वैरागे, जे सदा मस्ती मां रहेता... कष्ट जो कोई आवे, समभावे तेने सहेता... ना मोह माया ना ममता, ना पाप कदी ए गमता.. उपसर्गो ने परीषह मां, राखी सदा ए समता... जे निशदिन जिन जी ने ध्यावे, तप त्याग थी कर्म खपावे, महाव्रतों नु निर्मल पालन करनारा...(२) विजय कषायने दूर भगावे, भय मोह ना पासे आवे, शत्रु ने पण माफ़ दिल थी करनारा.. वंदन,करू वंदन, जय जय अंगारा... (१८)

© 2023 by Jain Lyrics.