Bhakti Karta Chute Maara Praaan, Prabhu Avu Maaangu Chu

ENGLISH

Bhakti Karta Chute Maara Praaan Prabhu Avu Maaangu Chu,

Rahe Charan Kamal Taru Dhyaaan Prabhu Avu Maaangu Chu,

Bhakti Karta Chute Maara Praaan Prabhu Avu Maaangu Chu...

Taaaru Mukhdu Prabhuji Hu Joya Karu, (2) Raat Divas Ratann Taaru Karya Karu,

Rahe Antey Samaay Taaru Dhyaaan Prabhu Avu Maangu Chu,

Bhakti Karta Chute Maara Praaan Prabhu Avu Maaangu Chu....

Maaari Aasha Nirasha Karso Nahi, (2) Mara Avgun Haeyaama Dharso Nahi,

Swaaashe Swaashe Ratu Taaru Naaam Prabhu Avu Maangu Chu,

Bhakti Karta Chute Maara Praaan Prabhu Avu Maaangu Chu....

Maara Bhavobhav Na Paaap Dur Thayo, (2) Maari Arji Prabhuji Haeye Dharo,

Tamei Rehjo Bhavobhav Saath, Prabhu Avu Maangu Chu,

Bhakti Karta Chute Maara Praaan Prabhu Avu Maaangu Chu,

Rahe Charankamal Taaru Dhyaan Prabhu Avu Maangu Chu,

Bhakti Karta Chute Maara Praaan, Prabhu Avu Maaangu Chu (3)

© 2023 by Jain Lyrics.