રૂડા રાજ મહેલ ને ત્યાગી | Ruda Rajmahel Ne Tyagi | 

Gujarati

રૂડા રાજ મહેલ ને ત્યાગી,

પેલા ચાલ્યા રે જાય વૈરાગી, એનો આતમ ઉઠ્યો જાગી,

પેલા ચાલ્યા રે જાય વૈરાગી… નથી કોઈ એની સંગાથે,

નીચે ધરતી ને આભ છે માથે, એતો નીકળ્યો ખાલી હાથે,

પેલા ચાલ્યા રે જાય વૈરાગી, એણે મૂકી આ જાગત ની માયા,

એની યુવાન છે હજુ કાયા, એણે મુક્તિમાં દીઠો ચાર,

પેલા ચાલ્યા રે જાય વૈરાગી, એને સંયમની તલપ જે લાગી,

એનો આતમ બન્યો મોક્ષ ગામી, ભવો ભવની ભ્રમણા ભાંગી,

પેલા ચાલ્યા રે જાય વૈરાગી,

Recent Posts

See All

Muni Kyare Baniye

English / Hindi https://youtu.be/BQTjAAAz0vE Muni Kyare Baniye,Suvrat Kyare Laiye..(2) Munisuwrat Jeva Amei Kyare Thaiye (2) Muni Kyare Baniye,Suvrat Kyare Laiye..(2) Maarag Batavyo Batavya Che Tattva

Vairagi O Vairagi

English / Hindi https://youtu.be/0Y6smrLYMhE Vairagi o vairagi, Hu toh taro thayo raagi Taro thayo raagi, aa jagne bhuli Vairagi o vairagi, Hu toh taro thayo raagi Taro thayo raagi, aa jagne bhuli Avo

© 2023 by Jain Lyrics.