તમે ઓઘો લઈને તરીયા

તમે ઓઘો લઈને તરીયા

(રાગ : તમે મન મૂકીને વરસ્યા..)

તમે ઓછો લઈને તરીયા, અમે સંસારે ૨ળવળીયા, તમે મહાવ્રતધારી બનીયા, અમે રાગ-દ્વેષમાં બળીયા…તમે… અનંત તીર્થકર ભગવંતે, જે સંયમને આદરીયું, મહામૂલ તે સંયમ પામી, જીવન સાર્થક કરીયું, તમે દેવ-ગુરુને વરીયા, અમે પાપ પનારે પડીયા…તમે… પગલે પગલે છ કાય જીવની રક્ષાના પરિણામ, અષ્ટ પ્રવચનમાતાનું પાલન, નિત ચઢતે પરિણામ, તમે નિર્મળ બ્રધે રસીયા, અમે મોહપાશના ફસીયા…તમે… વ્રત લીધા ગુરુ સાખે તેને, જીવનભર જાળવજો, પ્રાણ જાય પણ વ્રત નવી જાએ, એ શ્રદ્ધા કેળવજો, તમે મુક્તિપુરી સંચરીયા, અમેચઉગતિમાં બહુ ભમીયા..તમે…

Name of Song : તમે ઓઘો લઈને તરીયા

Language of Song : Gujarati

© 2023 by Jain Lyrics.