ઓઘો છે અણમૂલો | Ogho Che Anmolo

ઓઘો છે અણમૂલો | Ogho Che Anmolo

ઓઘો છે અણમૂલો એનું ખુબ જતન કરજો, મોંઘી છે મુહપત્તિ એવું રોજ રટણ કરજો… આ વેશ આપ્યો તમને અમે એવી શ્રધ્ધાથી, ઉપયોગ સદા કરજો એને પૂરી નિષ્ઠાથી, આધાર લઇ એનું ધર્મ આરાધન કરજો, મોંઘી છે મુહપત્તિ એવું રોજ રટણ કરજો…ઓઘો છે… આ વેશ વિરાગીનો એનું માન ઘણું જગમાં, માં-બાપ નમે તમને પડે રાજા પણ પગમાં, આ માન નથી મુજને એવું અર્થઘટન કરજો… મોંઘી છે મુહપત્તિ એવું રોજ રટણ કરજો…ઓઘો છે…

આ ટુકડા કાપડના કદી ઢાલ બની રહેશે, દાવાનળ લાગે તો દિવાલ બની રહેશે, એના તાણા-વાણામાં તપનું સિંચન કરજો, મોંઘી છે મુહપત્તિ એવું રોજ રટણ કરજો…ઓઘો છે…

આ પાવન વસ્ત્રો છે તારી કાયાનું ઢાંકણ, બની જાયે ના જોજે એ માયાનું ઢાંકણ, ચોક્ખું ને ઝગમગતું દિલનું દર્પણ કરજો, મોંઘી છે મુહપત્તિ એવું રોજ રટણ કરજો…ઓઘો છે…

આ વેશ ઉગારે છે એને જે અજવાળે છે, ગાફેલ રહે એને આ વેશ ડુબાડે છે, ડૂબવું કે તરવું છે મનમાં મંથન કરજો, મોંઘી છે મુહપત્તિ એવું રોજ રટણ કરજો…ઓઘો છે…

© 2023 by Jain Lyrics.